صفحه اصلی
شنبه, 28 بهمن 1396
3276

خدمات ما به دانش آموزان عزيز

1- تعميق تربيت و آداب اسلامي و تقويت اعتقاد و التزام به ارزش هاي نظام مقدس ج.ا 2- ترويج فرهنگ حيا ، عفاف و حجاب متناسب با قابليت ها و ظرفيت هاي نظام تعليم و تربيت 3- تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت

خدمات ما به دانش آموزان عزيز

1-   تقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي ها و مهارت هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي متناسب با اقتضائات جامعه اسلامي

2-   افزايش نقش اوليا مدرسه به عنوان يكي از نهادها و اركان پيشرفت در ابعاد فرهنگي و اجتماعي

3-   جلب مشاركت اوليا به عنوان اركاني موثر و مهم در تعليم و تربيت دانش آموزان

4-   افزايش نقش اوليا در راستاي نقش شوراهاي آموزشي و پرورشي در تقويت فعاليت هاي تربيتي و در چارچوب سياست ها و برنامه هاي علمي

5-   ايجاد زمينه مناسب براي كسب شايستگي ها و مهارت هاي لازم براي تشكيل و مديريت خانواده مبتني بر ارزش ها و معارف الهي

6-   نقش آفريني آنان در مديريت وتحقق اهداف تعليم و تربيت در مدرسه و نيز تربيت شايسته  دانش آموزان خلاق ، معتقد ، اميدوار و فعال در آينده